Polityka prywatności / RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 1. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
  Administratorem danych osobowych jest pacjentów jest MEDI-PROF sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Krótka 4, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 752 23 61
 2. Z kim może skontaktować się pacjent w kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych?
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MEDI-PROF sp. z o.o., pacjent może się skontaktować z naszym. Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Kamil Jachimowski, dostępnym bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@medi-prof.pl oraz pośrednio telefonicznie lub osobiście poprzez rejestrację.
 3. Jakie jest źródło danych osobowych pacjentów – skąd są pozyskiwane?
  Co do zasady większość danych jest pozyskiwana bezpośrednio od pacjenta.
 4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych przez MEDI-PROF sp. z o.o.?
  Od pacjenta indywidualnego, pozyskiwane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),
  aby móc zweryfikować ich tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna
  pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć
  się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te są gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy
  procesu leczenia.
 5. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Pacjentów?
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 6. Komu przekazywane są dane osobowe pacjentów?
  Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy
  bieżących sprawach dotyczących statutowej działalności jako podmiot leczniczy, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane
  następującym kategoriom odbiorców:
  A. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z MEDI-PROF sp. z o.o., w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  B. dostawcom usług zaopatrujących MEDI-PROF sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
  zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
  C. dostawcom usług wspierających MEDI-PROF sp. z o.o.
  D. osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta.
 7. Czy dane pacjentów są przekazywane poza Unię Europejską?
  Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji
  międzynarodowych.
 8. Przez jaki czas (okres) przetwarzane są dane osobowe pacjentów?
  Jeżeli pacjentowi utworzono dokumentację medyczną, to administrator danych ma  obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej
  ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzane dane w
  tym celu przechowywane są przez okres do przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości
  oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli pacjent wyraził zgodę
  na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów
  dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 9. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Korzystanie z usług naszej przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób
  określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować
  odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent podaje  swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności –
  ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że
  skontaktuje się z administratorem lub stawi osobiście w siedzibie MEDI-PROF sp. z o.o.
 10. Jakie prawa przysługują pacjentowi?
  Jako administratorzy danych osobowych, zapewniamy pacjentom prawo dostępu do ich danych, które pacjent może sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
  przetwarzania. Pacjent może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec MEDI-PROF sp. z o.o. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do
  przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli pacjent chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień powinien skontaktować się z administratorem lub
  stawić się osobiście w siedzibie MEDI-PROF sp. z o.o. Informujemy także, że pacjentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
  przepisów ochrony danych osobowych.
 11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.